- 12%
130.000 đ 114.000 đ
- 5%
99.000 đ 94.000 đ
228.000 đ
40.000 đ
385.000 đ
55.000 đ
60.000 đ
117.000 đ
110.000 đ
108.000 đ
80.000 đ
43.000 đ
105.000 đ
95.000 đ
92.000 đ
104.000 đ
108.000 đ
30.000 đ
175.000 đ
33.000 đ
34.000 đ
39.000 đ
8.000 đ
75.000 đ
103.000 đ
99.000 đ
133.000 đ
185.000 đ
59.000 đ
70.000 đ
198.000 đ
85.000 đ
300.000 đ
32.000 đ
215.000 đ
175.000 đ
50.000 đ
165.000 đ
185.000 đ
125.000 đ
77.000 đ
133.000 đ
125.000 đ
145.000 đ
180.000 đ
105.000 đ
140.000 đ
120.000 đ