3.000 đ
7.000 đ
3.500 đ
7.000 đ
7.000 đ
4.000 đ
33.000 đ
33.000 đ
10.000 đ
13.000 đ
9.000 đ
75.000 đ
42.000 đ
30.000 đ
10.000 đ
- 6%
33.000 đ 31.000 đ
10.000 đ
157.000 đ
130.000 đ
260.000 đ
130.000 đ
166.000 đ
166.000 đ
18.000 đ
14.000 đ
166.000 đ
166.000 đ
166.000 đ
166.000 đ
3.000 đ
14.000 đ
16.000 đ
16.000 đ
20.000 đ
3.000 đ
3.000 đ
6.000 đ
55.000 đ
3.500 đ
34.000 đ
8.000 đ
17.000 đ
6.500 đ
14.000 đ
90.000 đ
3.000 đ
15.000 đ
3.000 đ