5.000 đ
4.000 đ
6.000 đ
18.000 đ
12.000 đ
12.000 đ
23.000 đ
24.000 đ
14.000 đ
9.000 đ
49.000 đ
15.000 đ
15.000 đ
10.000 đ
13.000 đ
22.000 đ
15.000 đ
24.000 đ
12.000 đ
12.000 đ
16.000 đ
28.000 đ
13.000 đ
25.000 đ
8.000 đ
10.000 đ
11.000 đ
42.000 đ
93.000 đ
98.000 đ
110.000 đ
10.000 đ
8.000 đ
45.000 đ
70.000 đ
70.000 đ
95.000 đ