28.000 đ
48.000 đ
17.000 đ
34.000 đ
12.000 đ
24.000 đ
54.000 đ
34.000 đ
58.000 đ
17.000 đ
40.000 đ
10.000 đ
22.000 đ
14.000 đ
16.000 đ
23.000 đ
17.000 đ
22.000 đ
11.000 đ
11.000 đ
12.000 đ
24.000 đ
5.000 đ
4.000 đ
3.000 đ
2.500 đ
11.000 đ
18.000 đ
5.000 đ
97.000 đ
62.000 đ
55.000 đ
38.000 đ
62.000 đ
23.000 đ
17.000 đ
33.000 đ