- 30%
4.000 đ 2.800 đ
18.000 đ
17.000 đ
11.000 đ
- 29%
17.000 đ 12.000 đ
- 31%
8.000 đ 5.500 đ
- 29%
12.000 đ 8.500 đ
8.000 đ
11.000 đ
6.000 đ
7.000 đ
16.000 đ
35.000 đ
69.000 đ
14.000 đ
13.000 đ
7.000 đ
- 30%
20.000 đ 14.000 đ
17.000 đ
32.000 đ
13.000 đ
4.000 đ
2.000 đ
22.000 đ
13.000 đ
18.000 đ
16.000 đ
8.000 đ
18.000 đ
19.000 đ
17.000 đ
15.000 đ
33.000 đ
8.000 đ
19.000 đ
26.000 đ
52.000 đ
36.000 đ
24.000 đ
18.000 đ
23.000 đ
15.000 đ
7.000 đ
6.000 đ
9.000 đ
18.000 đ
7.000 đ