11.000 đ
12.000 đ
84.000 đ
4.500 đ
12.000 đ
5.000 đ
22.000 đ
18.000 đ
8.500 đ
4.500 đ
7.000 đ
45.000 đ
13.000 đ
13.000 đ
700.000 đ
13.000 đ
10.000 đ
10.000 đ
11.000 đ
14.000 đ
7.000 đ
82.000 đ
74.000 đ
473.000 đ
77.000 đ
14.000 đ
7.000 đ
21.000 đ
38.000 đ
12.000 đ
11.000 đ
12.000 đ
7.000 đ