7.000 đ
19.000 đ
5.000 đ
12.000 đ
10.000 đ
12.000 đ
23.000 đ
22.000 đ
9.000 đ
7.000 đ
14.000 đ
14.000 đ
9.000 đ
10.000 đ
20.000 đ
21.000 đ
12.000 đ
11.000 đ
39.000 đ
13.000 đ
15.000 đ
11.000 đ
76.000 đ
25.000 đ
25.000 đ
25.000 đ
40.000 đ
40.000 đ
14.000 đ
15.000 đ
13.000 đ
20.000 đ
12.000 đ