80.000 đ
56.000 đ
16.000 đ
19.000 đ
60.000 đ
102.000 đ
16.000 đ
42.000 đ
48.000 đ
46.000 đ
36.000 đ
46.000 đ
50.000 đ
48.000 đ
217.000 đ
46.000 đ
225.000 đ
17.000 đ
12.000 đ