Thiền Sư Việt Nam

115.000 đ

Còn hàng
+
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

Thiền Sư Việt Nam


Lời Nói Đầu

Thiền tông truyền sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ VI, do Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma). Đến thế kỷ thứ VII, Thiền tông truyền sang Việt Nam, do Tổ Tỳ-ni-đa-lưu-chi (Vinitaruci). Thế là, Thiền tông có mặt ở Việt Nam sau Trung Hoa một thế kỷ. Đến thế kỷ thứ XII, Thiền tông mới truyền vào Nhật Bản. So Việt Nam với Nhật Bản, Thiền tông truyền bá ở Việt Nam trước Nhật Bản đến năm thế kỷ.

Song ở Trung Hoa, Nhật Bản về sử liệu Thiền tông rất dồi dào, còn ở Việt Nam thật là nghèo nàn đáo để. Sự nghèo nàn ấy, không phải Thiền tông Việt Nam truyền bá kém cỏi hơn các nước Phật giáo bạn. Bởi vì nhìn theo dòng lịch sử, từ thế kỷ thứ VII cho đến thế kỷ thứ XIV, chúng ta thấy Thiền tông đã nắm trọn vẹn tinh thần truyền bá Phật giáo và cả văn hóa dân tộc Việt Nam. Những sách vở của người Việt Nam sáng tác hoặc ghi chép lại, không kém gì các nước Phật giáo bạn. Nào là Đại Nam Thiền Uyển Truyền Đăng Lục, Liệt Tổ Truyện, Nam Minh Thiền Lục, Thánh Đăng Thực Lục, Liệt Tổ Yếu Ngữ, Kế Đăng Lục, Tam Tổ Thực Lục, Tam Tổ Hành Trạng, Nam Tông Tự Pháp Đồ v.v... cho đến Đại Tạng Kinh cũng được Trần Anh Tông sắc cho Thiền sư Pháp Loa chủ trương khắc in. Thế là ở Việt Nam đâu có thiếu kinh sách Phật giáo.

Nhưng, trong số sách này, có quyển còn, có quyển mất. Bởi vì cuối đời Trần sang nhà Hồ (1400-1407), nước ta bị giặc Minh sang đánh, rồi lại lệ thuộc Minh (1414-1427). Sử chép: "Năm 1419 quan nhà Minh tịch thu hết sách vở trong nước, các kinh điển nhà Phật đem về Kim Lăng và đốt phá chùa chiền rất nhiều." Đây là một lý do rõ rệt, khiến sách vở chúng ta nghèo nàn. Đâu những thế, mà còn đến thời Pháp thuộc ngót tám mươi năm, sách vở của ta cũng bị mang về Pháp nhiều. Rồi đến năm 1945 lại bị Nhật sang, sách vở của chúng ta lại mất một phần nữa. Thế là đã nghèo lại nghèo thêm.

Hiện giờ chúng ta tìm được chút ít tài liệu về sách sử Phật giáo của người Việt viết, phần lớn từ ở thư viện bên Pháp và thư viện bên Nhật, hoặc những bản chép tay còn sót ở trong dân chúng. Do đó muốn soạn một bộ sử Thiền sư Việt Nam thật là khó khăn vô kể.

Tuy nhiên như thế, song kể từ năm 1931 các Sư cụ Nam, Trung, Bắc đề xướng phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam đến nay (1972), ngót bốn mươi năm mà chưa có một quyển sử nào nói về Thiền sư Việt Nam. Chúng ta chỉ thấy có một cuốn sử duy nhất Việt Nam Phật Giáo Sử Lược dày không tới 250 trang, của Thượng tọa Mật Thể, in năm 1943. Trong ấy nói lược qua các thời đại Phật giáo và mỗi thời dẫn một vị Thiền sư thôi.

Lại nữa, sách vở Việt Nam thuở xưa viết bằng Hán tự, ngày nay chúng ta chuyên học quốc ngữ, nên đối với sách vở của ông cha chúng ta còn lưu lại rất là xa lạ. Nếu những vị còn một ít vốn liếng chữ Hán không nỗ lực phiên dịch thì thật là thiệt thòi cho kẻ hậu học lắm vậy. Chúng tôi tài mọn sức yếu, mà tự gán lấy một trọng trách sưu tập biên soạn thành quyển sách này, là một việc làm vượt hơn khả năng của mình. Nhưng vì bổn phận không cho phép chúng tôi dừng.

Trong khi biên soạn, chúng tôi thấy nhiều chỗ không hài lòng, vì sử liệu quá hiếm hoi, như đời Lý, phái Thảo Đường thấy ghi truyền đến mấy đời mà không có vị nào có lịch sử. Đến đời Trần, đệ tử Điều Ngự Giác Hoàng rất đông, trong ấy có sáu vị Pháp sư nổi tiếng, mà chúng ta chỉ thấy vỏn vẹn có một vị ghi trong sử. Đến như phái Trúc Lâm Yên Tử truyền mãi đến Thiền sư Hương Hải, là từ thế kỷ thứ XIII đến thế kỷ thứ XVIII, mà chúng ta chỉ tìm được tài liệu vài ba vị Thiền sư, thật là quá thiếu sót. Nếu đã là thất truyền thì làm sao có Thiền sư Hương Hải thừa kế phái Trúc Lâm? Bằng sự truyền thừa liên tục thì sử các Thiền sư ấy ở đâu? Chỉ có thể nói sách sử thất lạc.

Trong quyển sử này, chúng tôi chỉ biên soạn đến tiền bán thế kỷ thứ XVIII, từ đó về sau vì không đủ tài liệu nên không dám soạn. Dành phần này cho người sau, khi có đủ tài liệu biên tiếp. Chúng tôi còn gặp khó khăn về niên lịch, vì các quyển sách xưa ghi chép khác nhau. Chúng tôi cố gắng tra khảo, thấy niên lịch nào hợp lý liền dùng. Nếu có sơ sót hoặc sai chạy, xin quí vị cao minh phủ chính cho. Những vị Thiền sư từ đời Trần trở về trước, chúng tôi sắp theo thứ tự thời gian, chớ không theo hệ phái.

Về phần sử có những vị vua được chánh thức thừa kế Thiền tông, nhưng vì nặng việc quốc chánh nên chúng tôi chẳng ghi. Như vua Lý Thánh Tông là đệ tử Thiền sư Thảo Đường, vua Trần Thái Tông là người thấu hiểu Thiền tông, có tác phẩm Khóa Hư Lục và Thiền Tông Chỉ Nam.

Còn một số vị Sư có tiếng mà không biết nằm trong hệ phái nào, hoặc không có tư cách một Thiền sư, chúng tôi đều không ghi vào đây.

Biên xong quyển sử này, chúng tôi rất tri ân Thượng tọa Mật Thể, ông Ngô Tất Tố v.v... nhờ các quyển sách của quí vị ấy khiến chúng tôi được dễ dàng nhiều.

Chúng tôi mong một chút công phu nhỏ bé của chúng tôi, giúp phần nào cho người Phật tử Việt Nam thấy gương tu hành của các bậc tiền bối mà noi theo, và tự thấy rõ mình đang tu theo hệ phái nào của Phật giáo.

Kính ghi:

THÍCH THANH TỪ

TU VIỆN CHÂN KHÔNG

Ngày 17 tháng 9 năm 1972

Mục lục chi tiết:

Lời Nói Đầu
Lời Tựa Tái Bản

Phần 01
1.Khương Tăng Hội.
2.Thích Đạo Thiền.
3.Thích Huệ Thắng.
4.Đồ biểu phái thiền Tỳ-ni-đa-lưu-chi.
5.Đồ biểu phái thiền Vô Ngôn Thông.
6.Đồ biểu phái thiền Thảo Đường.
7.Thiền sư Tỳ-ni-đa-lưu-chi.
8.Thiền sư Pháp Hiền.
9.Thiền sư Thanh Biện .
10.Thiền sư Định Không
11.Thiền sư Vô Ngôn Thông
12.Thiền sư Cảm Thành
13.Thiền sư Thiện Hội
14.Trưởng lão La Quí

Phần 02
15.Thiền sư Pháp Thuận
16.Thiền sư Vân Phong
17.Đại sư Khuông Việt
18.Thiền sư Ma-ha
19.Thiền Ông Đạo Giả
20.Thiền sư Sùng Phạm
21.Thiền sư Định Huệ
22.Thiền sư Vạn Hạnh
23.Thiền sư Đa Bảo
24.Trưởng Lão Định Hương
25.Thiền sư Thiền Lão
26.Thiền sư Thảo Đường

Phần 03
27.Thiền sư Viên Chiếu
– Phiên âm và Dịch Nghĩa Tham Đồ Hiển Quyết
28.Thiền sư Cứu Chỉ

Phần 04
29.Thiền sư Đạo Hạnh
30.Thiền sư Bảo Tánh và Minh Tâm
31.Thiền sư Quảng Trí
32.Thiền sư Thuần Chân
33.Thiền sư Trì Bát
34.Thiền sư Huệ Sinh
35.Thiền sư Ngộ án
36.Thiền sư Mãn Giác
37.Quốc sư Thông Biện
38.Thiền sư Bổn Tịch
39.Thiền sư Thiền Nham
40.Thiền sư Minh Không

Phần 05
41.Thiền sư Khánh Hỷ
42.Thiền sư Giới Không
43.Thiền sư Pháp Dung
44.Thiền sư Không Lộ
45.Thiền sư Đạo Huệ
46.Thiền sư Bảo Giám
47.Thiền sư Bổn Tịnh
48.Thiền sư Trí
49.Thiền sư Chân Không
50.Thiền sư Đạo Lâm
51.Ni sư Diệu Nhân
52.Thiền sư Viên Học
53.Thiền sư Tịnh Thiền
54.Quốc sư Viên Thông

Phần 06

55.Thiền sư Giác Hải
56.Thiền sư Tịnh Không
57.Thiền sư Đại Xả
58.Thiền sư Tín Học
59.Thiền sư Trường Nguyên
60.Thiền sư Tịnh Lực
61.Thiền sư Trí Bảo
62.Thiền sư Nguyện Học
63.Thiền sư Minh Trí
64.Thiền sư Tịnh Giới

Phần 07
65.Thiền sư Quảng Nghiêm
66.Thiền sư Thường Chiếu
67.Thiền sư Y Sơn
68.Thiền sư Thần Nghi
69.Đại Sĩ Thông Thiền
70.Thiền sư Hiện Quang
71.Thiền sư Tức Lự
72.Cư sĩ Ứng Thuận Vương

Phần 08
73.Trần Thái Tông
-Phiên âm và Dịch Trần Thái Tông
-Phiên âm Và Dịch
Phổ Khuyến Phát Bồ Đề Tâm
Phần 09
74.Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung
-Phiên âm và Dịch
Tuệ Trung Thượng Sĩ
Phần 10
75.Trần Nhân Tông
76.Thiền sư Pháp Loa

Phần 11
77.Thiền sư Huyền Quang
78.Quốc Sư Quán Viên
79.Thiền sư Đức Minh
80.Ni sư Tuệ Thông
81.Thiền sư Hương Hải

Phần 12
82.Thiền sư Đạo Chân và Đạo Tâm
83.Tông Tào Động
Truyền Sang Miền Bắc Việt Nam
84.Thiền sư Nhất Cú Tri Giáo
85.Thiền sư Thủy Nguyệt
hiệu Thông Giác
86.Thiền sư Tông Diễn hiệu Chân Dung
87.Thiền sư Thanh Nguyên
88.Thiền sư Thanh Đàm Minh Chánh

Phần 13
89.Thiền sư Như Như
90.Thiền sư An Thiền
Tông Lâm Tế Truyền Sang Miền Bắc Việt Nam (Đàng Ngoài)
91.Hòa thượng Chuyết Công
92.Thiền sư Minh Hành
93.Thiền sư Minh Lương
94.Thiền sư Chân Nguyên
Pháp danh Tuệ Đăng
95.Thiền sư Như Hiện
hiệu Nguyệt Quang
96.Thiền sư Như Trừng Lân Giác
97.Thiền sư Tính Tĩnh
98.Thiền sư Tính Tuyền
99.Thiền sư Hải Quýnh hiệu Từ Phong

Phần 14
100.Đại Sư Kim Liên Tịch Truyền
101.Đại sư Tường Quang Chiếu Khoan
102.Thiền sư Phúc Điền
103.Đại sư Phổ Tịnh
104.Đại sư Thông Vinh
*Tông Lâm Tế Truyền Vào
Miền Trung Việt Nam (Đàng Trong)
105.Thiền sư Nguyên Thiều
*Tông Tào Động Truyền Vào Miền Trung Việt Nam (Đàng Trong)
106.Hòa thượng Thạch Liêm
107.Thiền sư Tử Dung Minh Hoằng
108.Thiền sư Liễu Quán
109.Thiền Sư Pháp Thông Thiện Hỷ Với Chùa Long Ẩn

Phần 15
110.Thiền sư Tịnh Giác Thiện Trì
111.Hòa thượng Minh Vật-Nhất Tri
112.Hòa thượng Thành Đẳng Minh Lượng (Minh Yêu) và Pháp Tử
113.Hòa thượng Thành Nhạc Ẩn Sơn
114.Thiền sư Phật Ý Linh Nhạc
115.Thiền Sư Liễu Đạt Thiện Thành
116.Thiền sư Tổ Ấn Mật Hoằng
117.Thiền sư Tổ Tông Viên Quang

Phần 16
118.Thiền sư Nhất Định
119.Tăng cang Tiên Giác Hải Tịnh
120.Thiền sư Minh Vi Mật Hạnh
121.Thiền sư Minh Khiêm Hoằng Ân hiệu Diệu Nghĩa

Phần 17
122.Thiền sư ĐạoTrung Thiện Hiếu
123.Thiền sư Như Nhãn Từ Phong
124.Thiền sư Hải Bình Bảo Tạng
125.Thiền sư Ngộ Chân
126.Hòa thượng Hoàng Long
127.Thiền sư Trí Năng và Hồng Ân
128.Thiền sư Khánh Long
129.Ni cô họ Lê
130.Ni cô họ Tống
Phần phụ những dòng kệ các phái
Sách tham khảo

Tác giả:
Thích Thanh Từ
Nhà xuất bản:
NXB Tổng Hợp TPHCM
Kích thước:
14.5 x 20.5 cm
Số trang:
604
Ngày xuất bản:
01-1999
Loại bìa:
Bìa mềm