Tư tưởng chính trị “Dân là gốc” trong lịch sử Việt Nam

89.000 đ
Giá cũ: 137.000 đ
Giảm: 48.000 đ (35%)
Còn hàng
+
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

Nội dung cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận về tư tưởng chính trị "Dân là gốc", từ đó đi sâu phân tích vị trí, vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử, sự quy tụ, tập hợp, động viên và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân của các nhà lãnh đạo đất nước trong các cuộc kháng chiên giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào sự nghiệp đổi mới, vận dụng và phát triển tư tưởng "Dân là gốc" của cha ông và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Những bài học được rút ra là những kinh nghiệm quý cần tiếp tục được quán triệt và phát huy trong tình hình mới.

Tác giả:
Lê Văn Thắng, Nguyễn Văn Tuân
Công ty phát hành:
NXB Chính Trị Quốc Gia
Kích thước:
16 x 24cm.
Số trang:
358
Ngày xuất bản:
12-2018
Loại bìa:
Bìa mềm