Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các đại hội và hội nghị Trung ương 1930-2002

300.000 đ

Còn hàng
+
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

Đảng Cộng sản Việt Nam là một hệ thống tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở, trong đó Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng ngoài nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ đã qua; quyết định đường lối, chính sách của Đảng; Bổ sung, sửa đổi cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng khi cần thiết,...còn có nhiệm vụ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương..MỤC LỤC:
Lời nhà xuất bản
Lời nói đầu
Lời giới thiệu
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Các Hội nghị trung ương trước Đại hội I
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 3 - 1935)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (Ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Lao động Việt Nam (từ ngày 5-9-1960 đến ngày 10-9-1960)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Ngày 14 đến 20 tháng 12 - 1976)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ngày 27 đến 31 tháng 3-1982)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng Sản Việt Nam (ngày 15 đến 18 tháng 12-1986)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ngày 24 đến 27 tháng 6 - 1991)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng Sản Việt Nam (từ ngày 28-6 đến 1 tháng 7-1996)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ngày 19 đến 22 tháng 4-2001)

Nhà xuất bản:
NXB Lao Động
Kích thước:
14.5 x 20.5 cm
Số trang:
1566
Ngày xuất bản:
08-2003
Loại bìa:
Bìa cứng