Toàn Tập Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại

297.500 đ
Giá cũ: 350.000 đ
Giảm: 52.500 đ (15%)
Còn hàng
+

Toàn Tập Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

2. CÁC LOẠI HÌNH NGÂN HÀNG

3. CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

4. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA NGÂN HÀNG

5. NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG

6. NGHIỆP VỤ SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

7. CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

8. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN

2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

3. NHỮNG NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

4. QUẢN LÝ TÍN DỤNG

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 3: YẾU TỐ LÃI XUẤT TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

1. KHÁI NIỆM LÃI XUẤT

2. PHÂN LOẠI LÃI XUẤT

3. VAI TRÒ CẢU LÃI XUẤT TRONG NỀN KINH TẾ

4. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG LÃI XUẤT

5. PHƯƠNG PHÁP TRẢ GÓP

6. LÃI XUẤT HOÀN VỐN

7. XÁC ĐỊNH LÃI XUẤT HÒA VỐN BÌNH QUÂN

8. XÁC ĐỊNH CHÊNH LỆCH ĐẦU VÀO ĐẦU RA

9. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG

1. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG

2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG

3. MÔ HÌNH CAMELS PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1. KHÁI QUÁT NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

2. NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN

4. MÔ HÌNH QUẢN LÝ VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

5. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ QUY MÔ VÀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN VỐN

6. KỲ HẠN BÌNH QUÂN CỦA NGUỒN VỐN

7. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 6: NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ VÀ THÀNH TOÁN

1. NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ

2. THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

3. NGHIỆP VỤ THANH TOÁN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG

CHƯƠNG 7: DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

3. HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CHO KHÁCH HÀNG

4. HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG

5. DỊCH VỤ QUẢN LÝ TIỀN CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

6. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI NHÀ CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

7. CÁC LOẠI THẺ NGÂN HÀNG

8. PHÒNG NGỪA RỦI RO VỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

9. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

PHẦN II: NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG

CHƯƠNG 8: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

1. KHÁI QUÁT VỀ QUAN HỆ TÍN DỤNG

2. KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

3. CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH TÍN DỤNG

4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 9: QUY TRÌNH TÍN DỤNG

1. KHÁI QUÁT VỀ QUY TRÌNH TÍN DỤNG

2. LẬP HỒ SƠ TÍN DỤNG

3. PHÂN TÍCH TÍN DỤNG

4. QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG

5. GIẢI NGÂN

6. GIÁM SÁT VÀ THU NỢ

7. THANH LÝ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

8. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 10: ĐẢM BẢO TÍN DỤNG

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO ĐẢM TÍN DỤNG

2. BẢO ĐẢM BẰNG TÍN CHẤP TÀI SẢN

3. BẢO ĐẢM BẰNG CẦM CỐ TÀI SẢN

4. BẢO ĐẢM BẰNG BẢO LÃNH TÀI SẢN CỦA BÊN THỨ BA

5. BẢO ĐẢM BẰNG TÍN CHẤP

6. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

7. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 11: PHÂN TÍCH TÍN DUNG

1. CƠ SỞ PHÂN TÍCH TÍN DỤNG

2. CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH

3. CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 12: CHO VAY NGẮN HẠN CHO DOANH NGHIỆP

1. KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY NGẮN HẠN DOANH NGHIỆP

2. CÁC LOẠI HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN DOANH NGHIỆP

3. CÁC PHƯƠNG THỨC CHO VAY NGẮN HẠN

4. ĐỊNH GIÁ CHO VAY NGẮN HẠN DOANH NGHIỆP

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 13: CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ

1. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHIẾT KHẤU

2. PHƯƠNG PHÁP HIỆN GIÁ CHIẾT KHẤU

3. CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

4. CHO VAY GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG 14: CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN DOANH NGHIỆP

1. KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN

2. CÁC HÌNH THỨC CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN

3. NỘI DUNG CỦA KHOẢN CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN

4. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

10. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 15: CHO THUÊ TÀI CHÍNH

12. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

13. CÁC LOẠI CHO THUÊ TÀI CHÍNH

14. NHỮNG LƯU Ý TRONG CHO THUÊ TÀI CHÍNH

15. ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ TÀI CHINH

16. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 16: BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

2. PHÂN LOẠI BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

4. RỦI RO TRONG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

CHƯƠNG 17: CHO VAY TIÊU DÙNG

1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM

2. LỢI ÍCH CỦA CHO VAY TIÊU DÙNG

3. PHÂN LOẠI CHO VAY TIÊU DÙNG

4. THẨM ĐỊNH CHO VAY TIÊU DÙNG

5. ĐỊNH GIÁ VÀ HIỆN GIÁ CHO VAY TIÊU DÙNG

6. MỘT SỐ HÌNH THỨC CHO VAY TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM

7. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

PHẦN III: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

CHƯƠNG 18: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI

3. TỶ GIÁ CHÉO VÀ KINH DOANH TỶ GIÁ CHÉO

4. NGHIỆP VỤ GIAO NGAY

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 19: NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI PHÁI SINH

1. NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI KỲ HẠN

2. NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI

3. NGHIỆP VỤ TIỀN TỆ TƯƠNG LAI

4. NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ

CHƯƠNG 20: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

2. ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INCOTERMS 2010

3. PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

4. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

PHẦN IV: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

CHƯƠNG 21: RỦI RO ĐẶC THÙ TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

1. KINH DOANH NGÂN HÀNG - LOẠI HÌNH KINH DOANH ĐẶC BIỆT

2. NHỮNG ĐẶC THÙ TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

3. KHÁI QUÁT QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 22: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

2. ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI RỦI RO TÍN DO TÍN DỤNG

3. NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ CỦA RỦI RO TÍN DỤNG

4. NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

5. MÔ HÌNH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

6. CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

7. QUẢN TRỊ DANH MỤC TÍN DỤNG

8. CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG

9. VÒNG QUAY TÍN DỤNG NÓI GÌ VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG

10. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 23: HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

1. KHÁI QUÁT XẾP HẠNG TÍN DỤNG

2. KHÁI QUÁT VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

3. XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

4. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 24: QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

1. NHẬN DIỆN RỦI RO TÍN DỤNG

2. ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG

3. XỬ LÝ GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG

4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 25: QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

1. CHỨC NĂNG CỦA ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

2. CÁC CÔNG CỤ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

3. NHÂN TỐ CHỌN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ

4. CÁC CHIẾN LƯỢC KỲ HẠN ĐẦU TƯ

5. CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ KỲ HẠN

6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 26: QUẢN TRỊ THANH TOÁN

1. CÁC KHÁI NIỆM

2. SỰ CẦN THIẾT QUẢN LÝ THANH KHOẢN

3. DẤU HIỆU VÀ NGUYÊN NHÂN RỦI RO THANH KHOẢN

4. NGUYÊN NHÂN RỦI RO THANH KHOẢN

5. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO THANH KHOẢN

6. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THANH KHOẢN

7. CHIẾN LƯỢC QUẢN LY THANH KHOẢN VỚI TÀI SẢN NỢ

8. MỘT SỐ QUY TẮC QUẢN LÝ THANH KHOẢN

9. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 27: QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐÔNG NGÂN HÀNG

1. KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO NGÂN HÀNG

3. QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

4. CÁC CÔNG CỤ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG

5. CHI PHÍ VỐN RỦI RO HOẠT ĐỘNG

6. CÁC SỰ KIỆN RỦI RO HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XẢY RA

7. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 28: NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ TÀI SẢN - NỢ

1. CÁC CHIẾN LƯỢC ALM

2. RRLS – THÁCH THỨC LỚN NHẤT TRONG ALM

3. MỤC TIÊU BẢO HIỂM RRLS

4. MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 29: CÔNG CỤ PHÁI SINH QUẢN TRỊ TÀI SẢN - NỢ

1. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG KỲ HẠN

2. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

3. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN

4. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT

CHƯƠNG 30: QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

1. TRẠNG THÁI NGOẠI TỆ VÀ RỦI RO TỶ GIÁ

2. NGUYÊN NHÂN RỦI RO TỶ GIÁ

3. ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TỶ GIÁ

4. PHƯƠNG PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ

5. QUY TẮC QUẢN LÝ RỦI RO HỐI ĐOÁI

6. MỘT SỐ QUY TẮC QUẢN LÝ RỦI RO HỐI ĐOÁI

7. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Tác giả:
Nguyễn Văn Tiến
Nhà xuất bản:
NXB Lao Động
Số trang:
1282
Ngày xuất bản:
2015
Loại bìa:
Bìa mềm

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận