Làm Thế Nào Để Cứu Vãn Phong Hóa Xã Hội

40.000 đ

Còn hàng
+

Làm Thế Nào Để Cứu Vãn Phong Hóa Xã Hội

Nội dung của Phật giáo thật là rộng lớn. Sự dạy học của nhà Nho chúng ta đã trải qua biết rằng nó thật là rộng lớn. Nó bắt đầu từ vấn đề thai giáo, thẳng đến vấn đề "thận trọng, chí thành về việc chết; cung kính với việc tưởng niệm tổ tiên, ông bà, cho nên nó là sự giáo dục trọn vẹn, đầy đủ một đời người. Nhưng so với sự giáo dục của Phật pháp thì Nho giáo vẫn còn nhỏ hẹp hơn. Phật pháp biết hết thảy chúng sanh có đời quá khứ, có đời vị lai Quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung. Đây theo thời gian mà nói thì không có bờ mé. Theo không gian mà nói, Phật pháp biết cái vũ tu này thật là rộng lớn, không chỉ là quả địa cầu này của chúng ta, không chỉ là một tinh hệ, mà Đức Phật trong kinh luận, thường nói giống như trái đất, tinh hệ này trong hư không có vô lượng, vô biên. Do đây, nội dung dạy học của nó, có thể nói tận hư không khắp pháp giới chính là nội dung day học. Nó bảo chúng ta, tri thức, trí tuệ của chúng ta, phải đối với toàn thể hư không pháp giới, nên hiểu biết rõ ràng triệt để. Không chỉ đối với sự việc hiện tiền phải hiểu rõ mà cả đến việc quá khứ, vị lai cũng đều phải rõ ràng.

Vậy thì những sự việc này có thể thực hiện được không? Đặc biệt là quá khứ, vị lai làm sao chúng ta có thể biết rõ được? Phật pháp nói rằng có thể. Vì cái gì mà có thể?
- Do vì cái khả năng này là bản năng của chúng ta, không phải từ sự học vấn bên ngoài mà đến được. Vậy phải thảo luận, nói rõ khởi nguyên của nhân sinh, vũ trụ, Phật dạy chúng tra, những cái này hoàn toàn là tự tính. Chỉ cần bạn đạt đến cảnh giới này thì hết thảy sự lý kia đương nhiên bạn sẽ biết rõ ràng. Do đây, Minh Tâm Kiến Tính là trung tâm của sự tự học trong Phật giáo. Bất luận là Hiền tông hoặc Giáo hạ: Hiển giáo, Mật giáo chỉ cần là Đại Thừa Phật giáo thì đều lấy đây là trung tâm. Nhưng danh từ thuật ngữ của các tông phải không giống nhau, nhưng bản chất thật của vấn đề thì hoàn toàn tương đồng. Ví như ở trong Tông môn thì gọi là Minh Tâm Kiến Tính, ở giáo hội thì gọi là "Đại khai Viên Giải", Mật tông thì nói là Tam Mật Tương Ưng. Tịnh độ thì gọi là lý Nhất Tâm Bất Loạn. Danh tướng không giống nhau kỳ thật là một sự việc. cái này chính là trung tâm dạy học của Phật giáo.

Mục lục:
Làm thế nào cứu vãn phong háo xã hội
Phật giáo là gì? (Tập thượng, hạ)
Phật giáo là gì? (tiếp theo - tập thượng)
Phật giáo là gì? (tiếp theo - tập hạ)
Học để làm thầy người
Hành để làm khuôn phép cho đời
Nói về nhân quả
Lý luận củng sự thật về việc siêu độ
D(ôn mục, luân thường, hết bổn phận mình
Phật học vấn đáp (1)
Phật học vấn đáp (2)
Phật học vấn đáp (3)
Phật học vấn đáp (4)
Bàn về vấn đề hộ pháp
Hiếu thuận với cha mẹ, thầy tổ
Hoàn cảnh tu học Lý tưởng trong tương lai.

Mời bạn đón đọc.

Tác giả:
Pháp Sư Tịnh Không
Nhà xuất bản:
NXB Phương Đông
Kích thước:
14 x 20, 5 cm
Số trang:
408
Ngày xuất bản:
01-2008
Loại bìa:
Bìa mềm