4.000 đ
3.000 đ
18.000 đ
19.000 đ
29.000 đ
6.000 đ
95.000 đ
7.000 đ
13.000 đ
7.000 đ
10.000 đ
45.000 đ
88.000 đ
59.000 đ
85.000 đ
9.000 đ
6.000 đ
9.500 đ
65.000 đ
8.500 đ
65.000 đ
3.000 đ
22.000 đ
40.000 đ
35.000 đ
- 20%
5.000 đ 4.000 đ
9.000 đ
9.000 đ
70.000 đ
7.500 đ
4.500 đ
80.000 đ
30.000 đ
106.000 đ
- 18%
45.000 đ 37.000 đ
83.000 đ
- 11%
18.000 đ 16.000 đ
3.000 đ
- 7%
28.000 đ 26.000 đ
- 7%
55.000 đ 51.000 đ
32.000 đ
35.000 đ
76.000 đ
12.000 đ
46.000 đ
- 6%
36.000 đ 34.000 đ
29.000 đ