- 8%
12.000 đ 11.000 đ
- 9%
16.000 đ 14.500 đ
- 12%
13.000 đ 11.500 đ
10.000 đ
6.500 đ
9.000 đ
8.000 đ
8.000 đ
7.500 đ
9.000 đ
- 14%
7.000 đ 6.000 đ
- 13%
8.000 đ 7.000 đ
7.500 đ
10.000 đ
10.000 đ
10.000 đ
25.000 đ
15.000 đ
15.000 đ
15.000 đ
15.000 đ
15.000 đ
8.500 đ
7.000 đ
7.000 đ
15.000 đ
12.000 đ
18.000 đ